Từ vựng chủ đề: Giao thông

29 /102016

Từ vựng chủ đề: Giao thông

 

 1. Roadside /’roudsaid/ lề đường
 2. ring road /riɳ roud/ đường vành đai
 3. petrol station /’petrəl /’steiʃn/: trạm bơm xăng
 4. kerb /kə:b/ mép vỉa hè
 5. pedestrian crossing /pi’destriən ‘krɔsiɳ/ vạch sang đường
 6. turning /’tə:niɳ/ chỗ rẽ, ngã rẽ
 7. fork/ T-junction /fɔ:k/ /’ti /’dʤʌɳkʃn/ ngã ba
 8. motorway /’moutəwei/ xa lộ
 9. hard shoulder /hɑ:d /’ʃouldə/ vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe
 10. dual carriageway /’dju:əl /’kæridʤwei/ xa lộ hai chiều
 11. one-way street /wʌn wei stri:t/ đường một chiều
 12. roundabout /’raundəbaut/ bùng binh
 13. breathalyzer /breθ ə-līzər/ dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở
 14. traffic warden /træfik ‘wɔ:dn/ nhân viên kiểm soát việc đỗ xe
 15. car park /kɑ: pɑ:k/ bãi đỗ xe
 16. parking space /pɑ:king ‘speis/: chỗ đỗ xe
 17. multi-storey car park /mʌlti ‘stɔ:ri kɑ: pɑ:k/ bãi đỗ xe nhiều tầng
 18. driving licence /draiving ‘laisəns/ : bằng lái xe
 19. reverse gear /ri’və:s giə/ số lùi
 20. learner driver /’lə:nə ‘draivə/ người tập lái
 21. tyre pressure /’taiə ‘preʃə/ áp suất lốp
 22. traffic light /træfik lait/ đèn giao thông
 23. speeding fine /’spi:diɳ fain/ phạt tốc độ
 24. level crossing /’levl ‘krɔsiɳ/ đoạn đường ray giao đường cái
 25. jump leads /dʤʌmp leds/ dây sạc điện
 26. diesel /’di:zəl/ dầu diesel
 27. petrol /’petrəl/ xăng
 28. unleaded /’ʌn’led/ không chì
 29. petrol pump /’petrəl pʌmp/: bơm xăng
 30. jack /dʤæk/ đòn bẩy
 31. flat tyre /flæt ‘taiə/ lốp sịt
 32. puncture /’pʌɳktʃə/ thủng xăm
 33. car wash /kɑ: /wɔʃ/ rửa xe ô tô
 34. traffic jam /træfik dʤæm/ tắc đường
 35. garage /’gærɑ:ʤ/ ga ra
 36. bypass /’baipɑ:s/ đường vòng
 37. to swerve /swə:v/ ngoặt
 38. to skid /skid/ trượt bánh xe
 39. to brake /breik/ phanh
 40. to accelerate /æk’seləreit/ tăng tốc
 41. to slow down /slou daun/: chậm lại
 42. to change gear /tʃeindʤ giə/ chuyển số
 43. to stall /stɔ:l/ làm chết máy
 44. Ví dụ:

  The Cairo Ring Road is the most important freeway of the Greater Cairo metropolitan area in Egypt.

  Đường vành đai Cairo là đường cao tốc quan trọng nhất của khu vực đô thị của Greater Cairo ở Ai Cập.

  Why is a T junction house considered bad feng shui?

  Tại sao một ngôi nhà tại ngã ba đường lại được coi là có phong thủy xấu?

  Roundabouts reduce traffic conflicts (for example, left turns) that are frequent causes of crashes at traditional intersections

  Bùng binh làm giảm xung đột giao thông (vì dụ, họ phải đi theo lượt) vốn là nguyên nhân thường gặp của các tai nạn tại các nút giao thông truyền thống.

  Unless your driving licence has been medically restricted, your ordinary driving licence entitlement will expire every 10 years.

  Trừ khi giấy phép lái xe của bạn bị hẹn chế về mặt y tế, nếu không giấy phép lái xe thông thường sẽ có hạn là 10 năm.

  When you get a flat tyre is your first reaction to roll up your sleeves and change the wheel yourself – or would you call a breakdown service or mechanic to do it for you?

  Khi xe của bạn bị xịt lốp, phản ứng đầu tiên của bạn là sắn tay áo lên và thay bánh xe – hay  bạn sẽ gọi dịch vụ khẩn cấp hoặc cơ khí để làm giúp bạn?

  When driving, you should be able to change gears without looking down at the lever or your feet.

  Khi lái xe, bạn nên chuyển số mà không cần nhìn xuống hộp số hay chân của mình.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

 • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
 • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
 • Hotline: 0961038808
 • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE