Từ vựng chủ đề: Âm nhạc

29 /102016

Từ vựng chủ đề: Âm nhạc

Âm nhạc cho cuộc sống thêm màu sắc 

 

 

 1. instrument /’instrumənt/: nhạc cụ
 2. musician /mju:’ziʃn/: nhạc công
 3. composer /kəm’pouzə/: nhà soạn nhạc
 4. performer /pə’fɔ:mə/: nghệ sĩ biểu diễn
 5. singer/’siɳə/: ca sĩ
 6. pianist /’pjænist/: người chơi piano
 7. drummer /’drʌmə/: người chơi trống
 8. concert /kən’sə:t/: buổi hòa nhạc
 9. orchestra /’ɔ:kistrə/: ban nhạc, giàn nhạc
 10. choir /’kwaiə/: đội hợp xướng
 11. conductor /kən’dʌktə/: người chỉ huy dàn nhạc
 12. alto /’æltou/: giọng nữ cao
 13. mezzo-soprano /’medzousə’prɑ:nou/: giọng nữ trung
 14. soprano /sə’prɑ:nou/: giọng nữ trầm
 15. countertenor /’kauntə tenə/: giọng nam cao hiếm
 16. tenor /’tenə/: giọng nam cao
 17. baritone  /’bæritoun/: giọng nam trầm
 18. bass /bæs /: giọng nam cực trầm
 19. rhythm /’riðm/: nhịp điệu
 20. beat /bi:t/ : nhịp trống
 21. note /nout/ : nốt nhạc
 22. melody /’melədi/: giai điệu
 23. harmony  /’hɑ:məni/ : hòa âm
 24. tune /tju:n/: âm điệu
 25. speakers /’spi:kə/: loa
 26. classical /’klæsikəl/: nhạc cổ điển
 27. country /’kʌntri/: nhạc đồng quê
 28. dance /dɑ:ns/: nhạc nhảy
 29. folk  /fouk/: nhạc dân ca
 30. heavy metal /’hevi/ /’metl/: nhạc rock mạnh

Ví dụ

He was an accomplished pianist and composer, although he never published any of his works.

Ông là một nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc tài năng, tuy nhiên ông chưa bao giờ công bố bất kỳ một tác phẩm nào của mình.

They sat in the front row of the concert hall and heard the orchestraclearly.

Họ ngồi ở hàng ghế đầu của phòng hòa nhạ và nghe dàn nhạc chơi rất rõ.

Mary sings in the church choir.

Mary hát trong đội hợp xướng của nhà thờ.

If you sing in a choir or take voice lessons, you have probably already been classified as a soprano, mezzo-soprano, or alto if you are a woman, and a countertenor, tenor, baritone, or bass if you are a man.

Nếu bạn hát trong một dàn đồng ca (hợp xướng) hay đang học hát, bạn có thể đã được phân loại chất giọng như là giọng nữ trầm, nữ trung hay nữ cao nếu bạn là phụ nữ, và chất giọng nam cao hiếm, nam cao, nam trầm, hoặc cực trầm nếu bạn bạn nam giới.

I like the slow rhythm of that song.

Tôi thích nhịp điệu chậm của bài hát đó.

Music can be said to be built by the interplay of melody, harmony andrhythm.

Âm nhạc có thể được coi là được tạo nên bởi sự tác động qua lại giữa giai điệu, hòa âm và nhịp điệu.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

 • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
 • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
 • Hotline: 0961038808
 • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE