Những câu Tiếng Anh hài hước

29 /102016

Những câu Tiếng Anh hài hước

1. Future depends on your dreams. So go to sleep.
Tương lai phụ thuộc vào những giấc mơ của bạn. Vì thế hãy đi ngủ.

2. Behind every successful man, there is a woman. And behind every unsuccessful man, there are two or more.
Đằng sau mỗi người đàn ông thành công, có một người phụ nữ. Và đằng sau mỗi người đàn ông không thành công, có hai hoặc nhiều hơn.

3. Money is not the only thing, it’s everything.
Tiền không phải là duy nhất, nó là mọi thứ.

4. I don’t get older. I level up.
Tôi không già đi. Tôi lên cấp.

5. The more you learn, the more you know, the more you know, and the more you forget. The more you forget, the less you know. So why bother to learn.
Bạn càng học hỏi, bạn càng biết nhiều, bạn càng biết nhiều, bạn càng quên nhiều. Bạn càng quên nhiều, bạn càng biết ít đi. Vì vậy, tại sao phải học hỏi.

6. Practice makes perfect…But nobody’s perfect… so why practice?
Rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo…Nhưng không ai là hoàn hảo … vậy tại sao phải rèn luyện?

7. Procrastination is the greatest laborsaving invention of all time
Trì Hoãn – Là sáng kiến tiết kiệm lao động vĩ đại nhất mọi thời đại

8. Laziness- Nothing more the the habit of resting before you get tired
Sự lười biếng- Là không khác gì việc bạn nghỉ ngơi trước khi cảm thấy mệt.

9. The trouble with being pungtual is that nobody’s there to appreciate.
Vấn đề của việc đúng giờ – Là chả có ai ở đó để đánh giá cao hành động đó cả.

10. I love you – Like a dentist loves crooked teeth
Anh yêu em – Như nha sỹ yêu những chiếc răng mọc lệch

11. If a person can smile when things go wrong, He has someone in mind to blame.
Khi một người có thể cười khi mọi chuyện không suôn sẻ – Thì người đó đã nghĩ ra ai đó để đổ lỗi rồi

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE