Học từ vựng qua danh ngôn (p1)

29 /102016

Học từ vựng qua danh ngôn (p1)

 

The past is your lesson. The present is your gift. The future is your motivation.

Quá khứ là bài học, hiện tại là quà tặng, tương lai là cảm hứng.

lesson (n) — /’lesn/ — bài học

present (n) — /’preznt – pri’zent/ — hiện tại

gift (n) — /gift/ — quà tặng

motivation (n) — /,mouti’veiʃn/ — sự thúc đẩy, cảm hứng

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE