Học từ vựng qua danh ngôn (no.30)

29 /102016

Học từ vựng qua danh ngôn (no.30)

 

We are shaped by our thoughts; We become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. – Buddha

Chúng ta được tạo nên bởi những tư tưởng của mình; Chúng ta trở thành điều mà chúng ta nghĩ. Khi tâm  trong sáng, thì niềm vui sẽ theo chúng ta như chiếc bóng không bao giờ rời  – Đức Phật

Thought (n) – /θɔːt/ : sự suy nghĩ, ý nghĩ, tư tưởng

Pure (adj) – /pjʊə/: trong sạch, nguyên chất, tinh khiết

Shadow (n) -/ˈʃædəu/: chiếc bóng, bóng tối

Leave  (v) – /liːv/: rời đi, bỏ đi

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE