Học từ vựng qua danh ngôn

29 /102016

Học từ vựng qua danh ngôn

Ride (v) – /raid/: cưỡi (ngựa), đi xe

Bicycle (n) – /’baisikl/: xe đạp

Balance (n) – /’bæləns/: sự thăng bằng, cân bằng

Keep (v) – /ki:p/: giữ, tuân theo

Move (v) – /mu:v/: chuyển động,  cử động, di chuyển

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein

Cuộc đời giống như khi đi một chiếc xe đạp. Để giữ cân bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển – Albert Einstein

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE